CONDITIONS GÉNÉRALES

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GREYHOUNDCANDLESklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym: 

 1. GREYHOUNDCANDLE.PL
 2. GREYHOUNDCANDLE.COM
 3. GREYHOUNDCANDLE.DE
 4. GREYHOUNDCANDLE.FR

 

prowadzony jest przez: GREYHOUND GROUP SPÓŁKA Z O.O. pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, NIP: 5252788929, REGON: 383285649, Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000785004, kapitał zakładowy 5.000 PLN, BDO:000357980 adres poczty elektronicznej: shop@greyhoundcandle.com, numer telefonu kontaktowego: +48 730 66 22 22 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora)

(dalej: „GREYHOUND” lub „Sprzedający”)

Definicje 

 1. Administrator Danych Osobowych:
  GREYHOUND GROUP SPÓŁKA Z O.O. pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, NIP: 5252788929, REGON: 383285649, Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000785004, kapitał zakładowy 5.000 PLN.
 2. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.
 3. Adres reklamacyjny:
  GREYHOUND GROUP SPÓŁKA Z O.O., ul. Wspólna 2, 55-040 Kuklice,
  e-mail: shop@greyhoundcandle.com
 4. Cennik dostaw– cennik znajdujący się pod adresem https://greyhoundcandle.pl/dostawa zawierający również zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
 5. Dane kontaktowe:
  GREYHOUND GROUP SPÓŁKA Z O.O.
  pl.
  Bankowy 2, 00-095 Warszawa, e-mail: shop@greyhoundcandle.com, numer telefonu: +48 730 66 22 22.
 6. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "RODO”.
 7. Dowód zakupu– faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (z późniejszymi zmianami) i innymi stosownymi przepisami prawa.
 8. Karta produktu– pojedyncza podstrona sklepu internetowego zawierająca informacje o pojedynczym Produkcie.
 9. Klient– oznacza to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której kodeks cywilny przyznaje zdolność prawną, dokonującą u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Kodeks cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (z późniejszymi zmianami).
 11. Kodeks dobrych praktyk– zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych, o którym mowa w art 2 pkt. 5 ustawy z dnia  23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (z późniejszymi zmianami).
 12. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 13. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Kupującego; zbiór zasobów w Sklepie Internetowym, pozwalający na korzystanie przez Kupującego z dodatkowych funkcjonalności i usług po dokonaniu rejestracji (t.j. w szczególności zapisywanie i przechowywanie informacji o danych adresowych Kupującego do wysyłki Produktów, dostęp do historii Zamówień oraz innych usług udostępnianych przez Sprzedającego).
 14. Koszyk– wyodrębniona graficznie i funkcjonalnie część Sklepu Internetowego, w której prezentowane są szczegółowe warunki, na których Strony mogą zawrzeć Umowę;
 15. Kupujący– zarówno Konsument, Klient, jak i Quasikonsument.
 16. Miejsce wydania Produktu– adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
 17. Moment wydania Produktu– moment, w którym Kupujący lub upoważniona przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie Produkt w posiadanie.
 18. Platforma internetowa ODR– unijny serwis internetowy działający na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr
 19. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot Umowy i dostawę w jednej z form wymienionych pod adresem: https://greyhoundcandle.pl/formyplatnosci
 20. Podmiot uprawniony– podmiot uprawniony do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (z późniejszymi zmianami).
 21. Polityka prywatności – zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących i obowiązki Administratora Danych Osobowych, opublikowane pod adresem: https://greyhoundcandle.pl/politykaprywatnosci
 22. Prawo konsumenckie– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (z późniejszymi zmianami).
 23. Produkt– przedmiot (fizyczny) dostępny w asortymencie Sprzedającego, który może stanowić przedmiot Umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 24. Punkt odbioru– miejsce wydania Produktu nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego pod adresem:
  1. WARSZAWA / ŁOMIANKI – ul. 11 Listopada 96, 05-092 Łomianki
  2. KUKLICE k/Wrocławia – ul. Wspólna 2, 55-040 Kuklice
 25. Rejestr UOKiK ­– rejestr podmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (z późniejszymi zmianami) i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 26. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Greyhoundcandle.
 27. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 28. Sklep Internetowy –serwis internetowy dostępny pod adresem www.greyhoundcandle.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć Zamówienie.
 29. Sprzedający:


GREYHOUND GROUP SPÓŁKA Z O.O. pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, NIP: 5252788929, REGON: 383285649, Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000785004, kapitał zakładowy 5.000 PLN, BDO 000357980

Bank Millenium S.A., SWIFT: BIGBPLPWXXX
( PLN ) PL10 1160 2202 0000 0005 6859 9395
( EUR ) PL19 1160 2202 0000 0005 6859 9524

 1. StronySprzedający i Kupujący.
 2. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.
 3. Termin realizacji – podana na Karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych niezbędna do przygotowania przedmiotu Zamówienia do wydania go dostawcy albo Kupującemu.
 4. Usługa Elektroniczna - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z późniejszymi zmianami), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z zawieraną umową o świadczenie usług drogą elektroniczną; w zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.
 5. Ustawa - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (z późn. zmianami).
 6. Formularz– wyodrębniona graficznie i funkcjonalnie część Sklepu Internetowego, za pomocą której Kupujący dokonuje wyboru szczegółowych warunków Umowy w oparciu o opcje udostępnione przez Sprzedającego;
 7. Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem Formularza, wyrażające wolę zawarcia Umowy na odległość, składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy KupującymSprzedającym i określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, co do których Kupujący składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży na odległość, dane Kupującego konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży na odległość, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania Produktu, dane Kupującego; dotyczy również sytuacji, gdy Sprzedawca w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego z obiektywnych (rzeczowo uzasadnionych) przyczyn uzależnia zawarcie lub treść Umowy danego Produktu od zawarcia innej Umowy, z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami (w takim przypadku  Zamówieniom może zostać nadany jeden numer i mogą być procedowane równolegle); akceptacja Zamówienia przez Sprzedającego oznacza zawarcie Umowy.
 8. NewsletterUsługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Kupującym otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji, w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Kupującego adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Kupującego.
 9. Quasikonsument– oznacza to osobę fizyczną zawierająca ze Sprzedającym Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.
 10. Umowa– umowa sprzedaży. 

 § 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Sprzedającego Usług Elektronicznych oraz zawierania i wykonywania Umów przez Strony.
 2. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Kupujący zawierając Umowę oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, i akceptuje ją bez zastrzeżeń, a także, że dokument ten w postaci elektronicznej został mu udostępniony przed zawarciem Umowy w taki sposób, by mógł go przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.
 3. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości wypełnienie i przesłanie przez Kupującego Formularza poczytuje się za złożenie oferty w rozumieniu art. 66 i 661 kodeksu cywilnego, której treść uzupełniają postanowienia Regulaminu.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą dostarczenia Kupującemu oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu oferty.
 5. Informacje zawarte w Sklepie Internetowym w tym na Kartach produktów lub w Koszyku mają charakter zaproszenia do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.
 6. Kupujący może korzystać z Usług elektronicznych lub zawierać Umowy za pośrednictwem konkretnej upoważnionej przez siebie osoby fizycznej. Domniemywa się, że taka osoba fizyczna została upoważniona przez Kupującego do wszelkich działań podejmowanych w Sklepie Internetowym, w tym do składania wiążących Kupującego oświadczeń woli. W przypadku gdy do zawarcia Umowy pomiędzy Stronami dojdzie przy użyciu przez Kupującego Usługi elektronicznej Konto wówczas domniemywa się, że osoba fizyczna, która korzysta z takiej Usługi elektronicznej została do tego upoważniona przez Kupującego.
 7. Miejsce wydania Produktu (dostawy) znajduje się na terytorium kraju, w którym Kupujący lub upoważniona przez niego do odbioru osoba trzecia obejmuje Produkt w posiadanie, zgodnie ze wskazanym przez Kupującego przy zawieraniu Umowy adresem pocztowym bądź punktem odbioru.
 8. Sprzedający jest zobowiązany świadczyć usługi i dostarczać Produkty zgodne z Umową.
 9. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich bądź euro i zawierają podatek VAT, jeśli jest on naliczany ze względu na miejsce wydania Produktu (dostawy).
 10. Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, która określona jest w cenniku dostaw.
 11. Wszelkie terminy obliczane są na podstawie art. 111 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 12. Dla uniknięcia wątpliwości potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:
  1. potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany przez Kupującego adres e-mail Zamówienia, dokumentu księgowego, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania Regulaminu i formularza odstąpienia od umowy;
  2. dołączenia do zrealizowanego Zamówienia dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza odstąpienia od umowy w formie papierowej,
 13. Sprzedający informuje Kupującego o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.
 14. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z Kupującym z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący ponosi koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.
 15. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z Systemu poprawność́ działania Sklepu Internetowego w następujących przeglądarkach (niezbędne wymagania techniczne dla korzystania ze Sklepu Internetowego): IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z aktualnymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px; używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność wyżej wymienionych przeglądarek (tj. Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari) może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego.
 16. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 17. Kupujący zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
  3. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
  4. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  5. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 18. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
 19. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o prawach konsumenta, przepisów tej ustawy i co za tym idzie postanowień́ wprowadzonych do Regulaminu na jej podstawie w odniesieniu do Konsumentów lub Quasikonsumentów, nie stosuje się do Umów, jeżeli Konsument lub Quasikonsument jest zobowiązany do zapłaty ceny nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

§ 2. Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym

 

 1. Sprzedający świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Kupujących:
  1. Konto,
  2. Koszyk,
  3. Newsletter.
 2. Sprzedający dodatkowo, na rzecz Kupujących, którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące usługi:
  1. podtrzymywanie sesji Kupującego po zalogowaniu się przez niego do Konta za pomocą przeglądarki,
  2. przechowywanie i udostępnianie Kupującemu za pośrednictwem Konta historii Zamówień.
 3. Umowa o Świadczenie Usług Konta zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Konta wysłanego przez Sprzedającego na adres e-mail podany przez Kupującego podczas rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący może w każdej chwili i bez podania przyczyny usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@greyhoundcandle.com lub też pisemnie na adres: pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.
 4. Założenie Konta nie jest wymagane, aby złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym, jednakże Sprzedający może wprowadzić takie ograniczenie w ramach funkcjonalności Sklepu Internetowego, w szczególności z uwagi na związek danego Produktu lub rodzaju Produktów z usługami świadczonymi w ramach Konta.
 5. Korzystanie z usług Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Kupującego:
  1. wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. kliknięciu pola „Zarejestruj
 6. Umowa o Świadczenie Usług Koszyka zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia składania Zamówienia za jego pośrednictwem i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Kupującego wypełnionego Formularza.
 7. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do Koszyka.
 8. Umowa o Świadczenie Usług Newslettera zostaje zawarta z chwilą wysłania Kupującemu na wskazany przez niego adresu e-mail potwierdzenia zapisu na Newsletter i kończy się z chwilą dostarczenia Sprzedającemu oświadczenia
  o rezygnacji z Newslettera . Oświadczenie takie Kupujący może złożyć w każdej chwili i bez podania przyczyny.
 9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych Kupujący może składać poprzez wysłanie wiadomości Sprzedającemu, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@greyhoundcandle.com lub też pisemnie na adres: pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.
 10. Celem ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, zaleca się podanie przez Kupującego
  w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Kupującego oraz (3) danych kontaktowych Kupującego; wymogi podane
  w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z ich pominięciem.
 11. Odpowiedź na reklamację następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedającego, zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, chyba, że z przepisów prawa albo odrębnych regulaminów wynika inny termin.
 12. Odpowiedź na reklamację Sprzedającego przekazywana jest Kupującemu w formie elektronicznej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w jej w treści

§ 3. Zasady zawierania Umów

 1. W celu zawarcia Umowy Kupujący powinien:
  1. dokonać wyboru Produktu oferowanego w Sklepie Internetowym w ramach poszczególnych Kart Produktu i dodać Produkt do Koszyka;
  2. wypełnić Formularz;
  3. złożyć Zamówienie.
 2. Sprzedający może wprowadzić dodatkowe wymagania dotyczące warunków wypełniania Formularza i składania Zamówień, o czym Kupujący zostanie powiadomiony w ramach Karty Produktu lub w trakcie wypełniania Formularza albo w trakcie składania Zamówienia.
 3. Zamówienie uważa się za prawidłowo złożone, jeżeli w treści Formularza zostały wprowadzone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Kupującego, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej oraz wszelkie dane niezbędne do poprawnej realizacji Umowy przez Sprzedającego, a także dostarczenia Zamówienia do Kupującego oraz wystawienia dokumentu księgowego potwierdzającego zawarcie Umowy.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
  1. weryfikacji danych zawartych w Formularzu;
  2. odmowy przyjęcia Zamówienia;
  3. odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach prawa,
   w wiążących Strony odrębnych regulaminach lub ogólnych warunkach umów albo w sytuacjach określonych
   w niniejszym Regulaminie.
 5. O odmowie przyjęcia Zamówienia Sprzedający powiadamia Kupującego przesyłając na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w Formularzu wiadomość elektroniczną zawierającą stosowne oświadczenie oraz w miarę możliwości przyczynę złożenia tego oświadczenia.
 6. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego dochodzi do zawarcia Umowy, której przedmiotem są Produkty objęte Formularzem.
 7. O zawarciu Umowy Sprzedający powiadamia Kupującego przesyłając na adres poczty elektronicznej Kupującego wskazany w Formularzu wiadomość elektroniczną zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych warunków Umowy.
 8. Każde prawidłowo żłożone przez Kupującego i przyjęte przez Sprzedającego Zamówienie otrzymuje unikalny kod pozwalający na identyfikację Zamówienia oraz Kupującego.

 § 4. Sposoby dostarczania Produktów

 1. Sposoby dostawy Produktów przez Sprzedającego, w tym terminy i koszty obowiązujące dla konkretnego sposobu dostawy, określone są na Kartach Produktu, w Koszyku lub Formularzu.
 2. W przypadku gdy dostawy Produktów realizowane są przy pomocy podmiotów trzecich, Sprzedający, od chwili wydania Produktu takiemu podmiotowi, nie ponosi odpowiedzialności za dochowanie przez niego terminu dostawy.

§ 5. Cena oraz koszty należne za dostarczenie Produktów

 1. Sprzedający podaje na Karcie Produktu albo w Koszyku:
  1. cenę Produktu;
  2. koszt dostawy Produktu.
 2. Cennik dostaw udostępniony jest przez Sprzedającego pod adresem https://greyhoundcandle.pl/dostawa
 3. Produkty pozostają własnością Sprzedającego do chwili zapłaty całości ceny w wysokości wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia. W treści potwierdzenia Zamówienia, w braku uprzedniej płatności ze strony Kupującego, zostanie wskazany termin na dokonanie płatności ceny Produktu oraz kosztu jego dostawy. W przypadku bezskutecznego upływu terminu do zapłaty wskazanego Kupującemu w sposób określony w zdaniu poprzednim, uznaje się, że Sprzedający odmówił przyjęcia Zamówienia i nie dochodzi do zawarcia Umowy.
 4. Sprzedający wystawia Kupującemu dokument księgowy potwierdzający zawarcie Umowy.
 5. Dokumenty księgowe wystawiane i doręczane są Kupującemu wyłącznie w formie elektronicznej na co Kupujący wyraża zgodę


§ 6. Sposoby płatności ceny oraz kosztów za dostarczenie Produktów

 1. Sposób płatności ceny oraz kosztów za dostarczenie Produktów określa na Karta Produktu lub informacja w Koszyku.
 2. W przypadku, w którym według wyboru Kupującego płatność ceny oraz kosztów za dostawy Produktów następuje za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, Kupujący przed dokonaniem płatności zobowiązany jest zaakceptować regulamin stosowany przez danego dostawcę.
 3. Zewnętrzni dostawcy usług płatniczych, świadczącym obsługę płatności online są
  1. Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie,
  2. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu,
 4. Usługi płatności online Kupujący może realizować również przy użyciu kart płatniczych, tj.: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

 §7. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi oraz Quasikonsumentowi przysługuje, na podstawie art. 27 w zw. z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 oraz art. 35 ustawy o prawach konsumenta.
 2. Termin na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Konsument lub Quasikonsument może złożyć na formularzu dostępnym pod adresem greyhoundcandle.pl/zwroty , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do  ustawy o prawach konsumenta oraz załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub w innej formie zgodnej z ustawą o prawach konsumenta.
 4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi lub Quasikonsumentowi na adres poczty elektronicznej (podany przy zawieraniu Umowy, bądź inny podany przez Kosnumenta lub Quasikonsumenta w złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowajest uważana za niezawartą.
 6. Konsument lub Quasikonsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 7. Konsument lub Quasikonsument odsyła Produkty będące przedmiotem Umowy od której odstąpił na własny koszt. Jeżeli Produkt dostarczono Konsumentowi lub Quasikonsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia Umowy, Sprzedający ponosi koszty odebrania Produktu na swój koszt, jedynie, gdy ze względu na jego charakter nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.
 8. Konsument lub Quasikonsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Konsument lub Quasikonsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. ustawy o prawach konsumenta.
 10. Konsument lub Quasikonsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 11. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta lub Quasikonsumenta zwróci Konsumentowi lub Quasikonsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi lub Quasikonsumentowi Produktu, a jeżeli Konsument lub Quasikonsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi lub Quasikonsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 ustawy o prawach konsumenta.
 12. Sprzedający dokonuje zwrotu dokonanych przez Konsumenta lub Quasikonsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył, chyba że Konsument lub Quasikonsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. Sprzedający może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności dokonanych przez Konsumenta lub Quasikonsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Quasikonsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 14. Konsumentowi lub Quasikonsumentowi, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Quasikonsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po jego otwarciu nie może zostać zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 § 8. Rozstrzyganie sporów

 1. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem lub Quasikonsumentem będą̨ rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne, z zastrzeżeniem pouczeń́ zawartych w ust.4 poniżej oraz postanowień § 12.
 2. Sprzedający informuje, że istnieje możliwość́ skorzystania przez Konsumenta lub Quasikonsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń́, w tym w szczególności:
  1. poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały, gdzie rolę mediatora w sporze pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem lub Quasikonsumentem pełni pracownik ww. inspektoratu, zachowując zasady bezstronności i rzetelności, mając za zadanie m.in. zaproponować dostępne sposoby rozwiązania sporu; mediacja odbywa się z udziałem obu stron, bezpośrednio w siedzibie ww. inspektoratu albo w siedzibie Sprzedającego. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie prawakonsumenta.uokik.gov.pl;
  2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej, w tym np. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
  3. Konsument lub Quasikonsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; powiatowi rzecznicy konsumentów są zlokalizowani przy starostwach powiatowych lub urzędach miasta (w przypadku miast na prawach powiatu), a ich zadaniem jest udzielania wsparcia merytorycznego, w tym bezpłatnej pomocy prawnej, konsumentom; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich” lub na stronie prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 3. Konsument lub Quasikonsument może również poddać spór pod rozstrzygnięcie za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

 § 9. Rękojmia i odpowiedzialność za niezgodność Produktu z umową

 1. Sprzedający na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta lub Quasikonsumenta za brak zgodności Produktu z Umową.
 2. Niniejszym wyłącza się określoną w ust. 1 powyżej odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi wobec Klienta niebędącego Konsumentem lub
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność niezgodność Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 4. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument lub Quasikonsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis niezgodności Produktu z Umową oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Produktu.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne może być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@greyhoundcandle.com lub pisemnie na adres: ul. Wspólna 2, 55-040 Kuklice, z dopiskiem „reklamacja”.
 7. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Quasikonsument żąda naprawy lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Quasikonsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu
  z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Quasikonsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego.
 8. Jeżeli naprawa i wymiana Produktu są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową; przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta lub Quasikonsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.
 9. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta lub Quasikonsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Quasikonsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedający.
 10. Konsument lub Quasikonsument udostępnia Sprzedającemu Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedający odbiera od Konsumenta lub Quasikonsumenta Produkt na swój koszt.
 11. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument lub Quasikonsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  1. Sprzedający odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 2 ustawy
   o prawach konsumenta;
  2. Sprzedający nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 ustawy o prawach konsumenta;
  3. brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedający próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
  4. brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d ustawy o prawach konsumenta;
  5. z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Quasikonsumenta.
 12. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.
 13. Sprzedający zwraca Konsumentowi lub Quasikonsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Quasikonsumenta o obniżeniu Ceny.
 14. Konsument lub Quasikonsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny.
 15. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Quasikonsument może odstąpić od Umowy w odniesieniu do tych Produktów, a także
  w odniesieniu do innych Produktów nabytych wraz z Produktami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Quasikonsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową.
 16. W razie odstąpienia od Umowy Konsument lub Quasikonsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca Konsumentowi lub Quasikonsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.
 17. Sprzedający dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Quasikonsument, chyba że Konsument lub Quasikonsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 §10. Ochrona danych osobowych

 1. Mając na uwadze chęć spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 RODO, dotyczącego przetwarzania danych osobowych w zakresie umów zawieranych na odległość oraz innych umów, Sprzedający oświadcza, iż jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu RODO i udostępnia szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych w Polityce prywatności.

 §11. Prawo właściwe oraz jurysdykcja w sporach z Klientami niebędącymi Konsumentami

bądź Quasikonsumentami

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami bądź Quasikonsumentami.
 2. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z Umów oraz Usług Elektronicznych zawieranych z Klientami jest prawo polskie.
 3. Spory wynikłe pomiędzy Klientami a Sprzedawcą dotyczące stosunków wynikających z Umów oraz Usług Elektronicznych będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 4. Niniejszy Regulamin podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowany.

 §12. Prawo właściwe oraz jurysdykcja w sporach z Konsumentami

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Konsumentów i Quasikonsumentów.
 2. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z Umów oraz Usług Elektronicznych zawieranych z Konsumentami
  i Quasikonsumentami jest prawo państwa, w którym Konsument bądź Quasikonsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 3. Konsument bądź Quasikonsument może wytoczyć powództwo dotyczące stosunków wynikających z Umów oraz Usług Elektronicznych przeciwko Sprzedającemu przed sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta bądź Quasikonsumenta.
 4. Sprzedający może wytoczyć powództwo przeciwko Konsumentowi bądź Quasikonsumentowi przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta bądź Quasikonsumenta.
 5. Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw Konsumentów bądź Quasikonsumentów do ochrony, które mogą przysługiwać im zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju ich zamieszkania.

 §13. Postanowienia końcowe

 

 1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 2. O zmianach Regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący Bedą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin greyhoundcandle.pl/regulamin.
 4. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument lub Quasikonsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

 

 

obowiązuje od dnia 01 WRZEŚNIA 2023

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY - ZAŁĄCZNIK nr.1

(niniejszy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

en haut
La boutique est en mode affichage
Voir la version complète du site
Sklep internetowy Shoper Premium